วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์

มีเดียสลาตัน คือ สื่อภาคประชาชนที่เป็นพื้นที่กลางของทุกภาคส่วนในการนำเสนอข้อมูล ข่าวสาร ข้อเท็จจริง และการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อสันติภาพปาตานีที่ยั่งยืน

พันธกิจ

1.ผลิตและเผยแพร่ข่าวสาร ประเด็น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และสันติภาพปาตานี ทั้งภาษามลายูและ  ภาษาไทย ผ่านวิทยุ เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย 
2. ศูนย์การอบรมเพื่อผลิตนักสื่อสารมวลชนแก่ เยาวชน แกนนำชุมชน เครือข่ายภาคประชาสังคม  
3.สานเสวนาในระดับชุมชน และระดับสาธารณะ เพื่อขับเคลื่อนสันติภาพปาตานี
4.สนับสนุนภาคีและพัฒนาศักยภาพการสื่อสารเครือข่ายภาคประชาสังคม และชุมชน
5.จัดตั้งสภาผู้ฟังมีเดียสลาตัน

สโลแกน
มีเดียสลาตัน สื่อสันติภาพปาตานี

สีประจำมีเดียสลาตัน  สีส้ม(สื่อ)   สีขาว(สันติภาพ)   สีเขียว(ปาตานี)