บังคับใช้แล้ว! ค่าธรรมเนียมบัตรปชช.ใหม่ ‘หาย-ชำรุด’ 100บ.-รับรองสำเนา 10 บ.

มีผลบังคับใช้แล้ว! ราชกิจจานุเบกษา แพร่ทางการกฎกระทรวง กําหนดค่าธรรมเนียมบัตรประจําตัวประชาชนใหม่ ‘หาย-ชำรุด’ จ่าย 100 บาท จากเดิมฉบับละ 20 บาท ส่วนคัดรับรองสำเนา 10 บาท
ผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 2559 ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่กฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. 2559

ระบุว่า อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 23 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติบัตรประจําตัวประชาชนพ.ศ. 2526 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ให้ยกเลิกกฎกระทรวงกําหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน พ.ศ. 2555

ข้อ 2 ให้กําหนดค่าธรรมเนียม ดังต่อไปนี้

(1) การออกบัตรในกรณี บัตรหายหรือถูกทําลาย บัตรชํารุดหรือแก้ไขชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัว และชื่อสกุลในทะเบียนบ้าน หรือย้ายที่อยู่ ตามมาตรา 6 จัตวา ฉบับละ 100 บาท

(2) การออกใบแทนใบรับ ฉบับละ 10 บาท

(3) การขอคัดและรับรองสําเนาข้อมูลเกี่ยวกับบัตร ฉบับละ 10 บาท

ข้อ 3 ในกรณีที่รัมนตรีประกาศให้เขตท้องที่ใดเป็นเขตประสบภัยพิบัติ ให้ผู้ซึ่งต้องมีบัตรใหม่หรือเปลี่ยนบัตรตามมาตรา 6 จัตวา ซึ่งอยู่ในเขตท้องที่นั้น และมายื่นคําขอภายในกําหนดเวลาตามมาตรา 6 จัตวา หรือภายในกําหนดเวลาที่รัฐมนตรีขยายตามมาตรา 6 เบญจ ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมตามข้อ 2 (1)

ให้ไว้ ณ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2559

พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

ทั้งนี้ แนบท้ายกฎกระทรวงฉบับนี้ ระบุหมายเหตุ:เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงค่าธรรมเนียมการออกบัตรประจําตัวประชาชน ในกรณีบัตรหายหรือถูกทําลาย บัตรชํารุด หรือแก้ไขชื่อตัว ชื่อสกุลหรือชื่อตัวและชื่อสกุลในทะเบียนบ้าน หรือย้ายที่อยู่ เพื่อให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายในการจัดให้มีบัตรประจําตัวประชาชนที่สูงขึ้น จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

(อ่านกฎกระทรวงฉบับเต็มที่นี่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/090/8.PDF)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ ในช่วงเดือน มิ.ย. 2558 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ ในการกำหนดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการออกบัตรประจำตัวประชาชนใหม่กรณีบัตรหายหรือถูกทำลาย บัตรชำรุด หรือแก้ไขชื่อตัว ชื่อสกุลหรือชื่อตัวและชื่อสกุลในทะเบียนบ้าน หรือย้ายที่อยู่จากเดิมฉบับละ 20 บาท เป็นฉบับละ 100 บาท ระบุว่า เพื่อให้สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายในการผลิตและจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนที่สูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ให้อธิบดีกรมการปกครองมีอำนาจพิจารณาประกาศให้เขตท้องที่ใดท้องที่หนึ่ง ในเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน เป็นเขตยกเว้นค่าธรรมเนียมดังกล่าว โดยให้มีผลนับแต่วันที่ร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชนฉบับที่แก้ไขประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

โดยกระทรวงมหาดไทย ระบุว่า การเก็บอัตรา 20 บาท เป็นอัตราที่น้อยกว่าอัตราต้นทุนการดำเนินการจัดทำบัตรประชาชนต่อ 1 คน ที่ต้องใช้งบประมาณฉบับละ 54.64 บาท โดยแยกเป็นค่าวัสดุบัตร ค่าวัสดุผลิตบัตรสำหรับเครื่องพิมพ์ ค่ากระบวนการพร้อมข้อมูลต่อการใช้งาน ค่าเช่าระบบคอมพิวเตอร์ และต้นทุนอื่นๆ ซึ่งเป็นราคาที่ไม่รวมค่าใช้จ่ายของเจ้าหน้าที่ ค่าผลิตและค่าบริหารจัดการในการผลิตบัตร จึงทำให้ราคาต่อหน่วยมีราคาสูงกว่าราคาให้บริการจัดทำบัตรและทำให้เป็นภาระต่องบประมาณของรัฐบาล

หมายเหตุ : ภาพประกอบจาก plus.google.com

ที่มา…..http://www.isranews.org/isranews-news/item/50880-ppct.html

951 Total Views 1 Views Today